Regulamin

Dodano: 04.02.2018

8. Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja

Cel:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych i nordic walking w okolicach Łodzi.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi i regionu.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej w szczególności Gminy Nowosolna.

 • Integracja biegaczy, zawodników nordic walking oraz instytucji i klubów sportowych.

Organizator:

 • inesSport” Agnieszka Wolska – Sobecka

Współorganizator:

 • Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Zbyszko

 • Klub Biegacza „Nowosolna

Miejsce:

 • Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja rozegrany zostanie na terenie Lasów Wiączyńskich.

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Wiączyniu Dolnym i czynne będzie od godz. 09:00 do 11:15.

Zgłoszenia:

 • Do Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja zgłaszać się można wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.biegkonstytucji.org

 • W dniu imprezy w biurze zawodów: od 09:00 do 11:15

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 • Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 27 kwietnia 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

Termin oraz dystans:

 • Półmaraton Konstytucji 3 Maja – 03.05.2018 r. - start godzina 11:45

 • Ćwierćmaraton Konstytucji 3 Maja – 03.05.2018 r. - start godzina 12:00

 • Marsz Konstytucji 3 Maja (10,5 km) – 03.05.2018 r. - start godzina 12:01

Udział:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
  w biegu/marszu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 • Udział w biegu/marszu mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegkonstytucji.org. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu/marszu.

 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

 • Wpisowe na bieg/marsz wynosi:

 

Ćwierćmaraton i Marsz NW

Półmaraton

Pierwszych 100 zawodników

35 zł

50 zł

Zawodnicy do 101 do 300

45 zł

60 zł

Zawodnicy od 301 do 400

55 zł

70 zł

w biurze zawodów – 20 miejsc

60 zł

80 zł

 

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
  W przypadku przekroczenia wyznaczonych ram ilościowych konieczna będzie dopłata różnicy opłaty startowej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Wpisowe za bieg/marsz można również opłacić w dniu imprezy w biurze zawodów (w przypadku wyczerpaniu limitu miejsc, w biurze zawodów dostępne będzie 20 pakietów startowych).

 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie, nieukończenia biegu/marszu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.

 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 • ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:

  • numer startowy + komplet agrafek,

  • posiłek regeneracyjny,

  • wodę mineralną,

  • napój,

  • medal okolicznościowy na mecie,

  • wynik wysłany sms

 • przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty i w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów.

 • Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do butów.

 • Brak chipa będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje:

Półmaraton i Bieg Konstytucji 3 Maja

I. Klasyfikacja indywidualna:

• Klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

Półmaraton Konstytucji 3 Maja

• Klasyfikacja w kategoriach wiekowych Kobiet (K) i Mężczyzn (M) – miejsca I – III:

M20 (16 – 29 lat) K20 (16 – 29 lat)

M30 (30 – 39 lat) K30 (30 – 39 lat)

M40 (40 – 49 lat) K40 (40 – 49 lat)

M50+ (50 +) K50+ (50 +)

 

Marsz Konstytucji 3 Maja

• Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:

M20 (16 – 29 lat) K20 (16 – 29 lat)

M30 (30 – 45 lat) K30 (30 – 45 lat)

M40 (46 – 59 lat) K40 (46 – 59 lat)

M60+ (60 +) K60+ ( 60+)

Nagrody:

Bieg i Nordic Walking

 • w klasyfikacji generalnej Półmaratonu i Ćwierćmaratonu kobiet i mężczyzn za miejsca I – III puchary

 • w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki.

 • W półmaratonie nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

 • każdy zawodnik, który ukończy bieg/marsz otrzyma pamiątkowy medal (organizator zapewnia pulę 400 medali).

 • nagrody nie odebrane w dniu zawodów przepadają

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu/marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu/marszu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu/marszu (ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika), a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu/marszu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/marszu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja obowiązuje niniejszy regulamin.

 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 • Dane osobowe uczestników biegów/marszu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu/marszu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

 • Protesty należy składać do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.

 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu