Regulamin

Dodano: 04.02.2018

Regulamin

9. Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja

 

Cel:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych i nordic walking w okolicach Łodzi w szczególności na terenach Gminy Nowosolna.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Nowosolna.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie województwa łódzkiego w szczególności Gminy Nowosolna.

 • Integracja biegaczy, zawodników nordic walking oraz instytucji i klubów sportowych.

 • Integracja różnych grup wiekowych i społecznych.

Organizator:

 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Współorganizator:

 • Centrum Sportowo - Rekreacyjne Zbyszko

 • inesSport

Miejsce:

 • Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja rozegrany zostanie w Wiączyniu Dolnym, a trasa wytyczona zostanie na terenie Lasów Wiączyńskich.

 • Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Wiączyniu Dolnym i czynne będzie od godz. 09:00 do 11:00.

Zgłoszenia:

 • Do Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja zgłaszać się można wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.biegkonstytucji.org

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników i gości.

 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 • Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 22 kwietnia 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 • Zapisy do biegów biegów dziecięcych odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy uruchomiony na co najmniej 30 dni przed zawodami.

Termin oraz dystans:

 • Ćwierćmaraton Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019 r. - start godzina 11:40

 • Marsz Konstytucji 3 Maja (10,5 km) – 03.05.2019 r. - start godzina 11:41

 • Biegi dla dzieci i młodzieży – 03.05.2019 r. - start godzina 13:40 (główny plac na terenie Centrum)

Udział:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu/marszu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

 • Udział w biegu/marszu mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegkonstytucji.org. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów.

 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu/marszu.

 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zabronione jest używanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora, sędziego głównego i obsługi zawodów.

 • Wpisowe na bieg/marsz wynosi:

  • dla pierwszych 100 zawodników – 30 zł

  • dla zawodników od 101 do 200 – 40 zł

  • dla zawodników od 201 do 300 – 50 zł

  • w dniu zawodników – 60 zł

 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 • W przypadku przekroczenia wyznaczonych ram ilościowych konieczna będzie dopłata różnicy opłaty startowej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie, nieukończenia biegu/marszu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 • Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail: zawody@badzaktywny.org

 • W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:

  • numer startowy + komplet agrafek,

  • workoplecak,

  • posiłek regeneracyjny,

  • wodę mineralną na mecie,

  • napój,

  • medal okolicznościowy na mecie,

  • wynik wysłany sms.

 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty i w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów.

 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

 • Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów,

 • Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje:

Bieg Konstytucji 3 Maja

I. Klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

II. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:

M20 (16 – 29 lat) K20 (16 – 29 lat)

M30 (30 – 39 lat) K30 (30 – 39 lat)

M40 (40 – 49 lat) K40 (40 – 49 lat)

M50+ (50 +) K50+ (50 +)

Marsz Konstytucji 3 Maja

I. Klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

II. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:

M20 (16 – 29 lat) K20 (16 – 29 lat)

M30 (30 – 45 lat) K30 (30 – 45 lat)

M40 (46 – 59 lat) K40 (46 – 59 lat)

M60+ (60 +) K60+ ( 60+)

Biegi dziecięce:

I. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – miejsca I – III:

Nagrody:

Bieg i Nordic Walking

 • w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III pamiątkowe „puchary” + nagrody

 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III pamiątkowe „puchary”

 • w kategorii mieszkaniec Gminy Nowosolna kobiet i mężczyzn za I miejsce „puchar”

 • w klasyfikacji biegów dziecięcych za miejsca I – III pamiątkowe „puchary”

Nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 • Impreza współfiansnowana jest z środków Gminy Nowosolna.

 • Uczestnicy Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych, oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu/marszu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

 • Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu/marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu/marszu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu/marszu (ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika), a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy.

 • Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu/marszu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.

 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/marszu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.

 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Protesty należy składać do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.

 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu i Marszu Konstytucji 3 Maja obowiązuje niniejszy regulamin.

 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu/marszu.

 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 9. Bieg i Marsz Konstytucji 3 Maja - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 •  

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu